اشاره: «اصغر فرهادی» گویا از فیلمسازان محبوب «امیر کوستوریتسا» است. او دوبار برای تدریس در یک کارگاه آموزشی به جشنواره «کوستندرف» دعوت شده است. در سال ۲۰۱۴ کوستوریتسا با همراهی تدوینگرش با تدوین لحظاتی از فیلم‌های فرهادی به او ادای دین کرد که می‌توانید آن را اینجا تماشا کنید.