خانه برچسب ها اتو پرمینجر

برچسب: اتو پرمینجر

شیرین و پست: دیمین اُدانل

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۱ خرداد سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری با...