خانه برچسب ها به پیانیست شلیک كنید

برچسب: به پیانیست شلیک كنید

شیرین و پست: جو روسو

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۶ خرداد سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری با...