خانه برچسب ها روزنامه نشاط

برچسب: روزنامه نشاط

«بازی» (دیوید فینچر ۱۹۹۷): زیستن

اشاره: نوشته زیر، یادداشت کوتاهی بود درباره فیلم «بازی» (دیوید فینچر) که به مناسبت پخش از تلویزیون در تاریخ ۸ دی سال ۱۳۸۰ با...