خانه برچسب ها همچون یک عاشق

برچسب: همچون یک عاشق

آغاز‌ها

اشاره: متن زیر به سفارش ماهنامه «فیلم امروز» برای چاپ در پرونده «سکانس افتتاحیه؛ فیلم ها چگونه آغاز می شوند؟» نوشته شد...