خانه برچسب ها ویلن‌زن روی بام

برچسب: ویلن‌زن روی بام

آغاز‌ها

اشاره: متن زیر به سفارش ماهنامه «فیلم امروز» برای چاپ در پرونده «سکانس افتتاحیه؛ فیلم ها چگونه آغاز می شوند؟» نوشته شد...