خانه برچسب ها پرده آخر

برچسب: پرده آخر

پایان‌ها

اشاره: متن زیر به سفارش ماهنامه «فیلم امروز» برای چاپ در پرونده «پایان و پایان‌بندی در سینمای ایران»...